Yatırımcı İlişkileri

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar Ana Sözleşme’nin 26. maddesinde düzenlenmiştir.

Şirketimizde karın dağıtılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Kar dağıtım politikası olarak, dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Şirketin mali yapısı ile sermaye yeterlilik oranlarının öngörülen seviyelerde bulunması halinde, dağıtılabilir karın en az %30’unun nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir.

Nakit kar payı ödemeleri, en geç kar dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar gerçekleştirilir. Bedelsiz hisse şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilir.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.