Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında

BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatı taşıyan İş Finansal Kiralama A.Ş. faaliyetlerini yerine getirmek maksadı ile müşterilerine ait kişisel verileri faaliyetleri kapsamında işlemekte, saklamakta, aktarabilmektedir. İş Leasing, kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik önlemlerini ve gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmektedir.

 • finansal kiralama sözleşmesi (sözleşme) kurulması ve ifası ile ilgili başvurularınızı değerlendirilebilmek, sonucunu bildirmek, sözleşme akdedebilmek ve gereklerini yerine getirmek,
 • gerektiğinde sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
 • İş Leasing olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek, leasing ve acente sıfatı ile sigortacılık ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmek, sizlere uygun ürün/hizmet/teklif planlamak ve sunmak, tanıtmak, pazarlamak, hizmetlere ve ürünlere yönelik pazarlama faaliyetleri, planlama, istatistik ve müşteri memnuniyeti çalışmaları yapabilmek (anket, pazar araştırması vb), ihtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak,
 • yazılı, sözlü yada elektronik ortamlarda yaptığınız başvuru işlemlerinizi tamamlayabilmek ve gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • faaliyetlerimiz ve mevzuat uyarınca hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek

amaçları ile kişisel verileriniz işlenmekte/kaydedilmektedir.

Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilmektedir.

Şirketimiz müşterilerine verdiği hizmetler kapsamında; müşterilerine ait kişisel verileri (kimlik, adres, vergi numarası, medeni durumu, iletişim vb. bilgileri) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (6361 sayılı Kanun), Bankacılık Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat gereğince işlemekte ve mevzuatın izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar, finansal kuruluşlar, Finansal Kurumlar Birliği, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri, acentesi olduğu sigorta şirketleri, destek hizmeti aldığı, iş birliği yaptığı, program ortağı olduğu, alacak ve haklarını devrettiği üçüncü kişilere ve başta ana hissedarı T.İş Bankası A.Ş. olmak üzere hissedarları, doğrudan veya dolaylı olarak işbirliği içerisinde olduğu yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla paylaşabilmektedir.

Şirketimiz nezdinde tutulan kişisel verileriniz, 6361 sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Mevzuatı ve ilgili mevzuatın öngördüğü saklama sürelerinin tamamlanmasını müteakip silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz faaliyetleri ile ilgili hizmetin ve işin bir gereği olarak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek maksadı ile doğrudan tarafınızdan, hissedarı olduğunuz tüzel kişilerden, müşterisi olduğunuz T.İş Bankası A.Ş. genel müdürlüğünden, şubelerinden, müşterisi olduğunuz Anadolu Sigorta A.Ş.’nden, resmi kurumlardan veya üçüncü kişilerden sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında haklarınız

Dilediğiniz zaman şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Yurt içinde veya yurt dışında bilgileriniz paylaşılmışsa, paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız bunların düzeltilmesini isteyebilir,
 • 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir,
 • 6698 sayılı Kanun’un (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan düzeltilme, silinme veya yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • bilgilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple bir zarara uğramışsanız zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onayı kısmen veya tamamen geri alma hakkınız olduğunu da belirtmek isteriz.

Tüm başvurularınız için merkez veya şubelerimizden, 0212 350 74 00 numaralı telefon hattımızdan,  ssh@isleasing.com.tr  e-posta adresimizden ya da resmi posta adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak merkez yada şubelerimize iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla,

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

2. El Pazarı

2. EL ARA