Yatırımcı İlişkileri

Genel Kurul Daveti

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU

BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10:00’da aşağıda yazılı Olağan Genel Kurul gündemini görüşüp karara bağlamak üzere İş Kuleleri, 34330, İş Bankası Oditoryum Binası, 4. Levent – İstanbul adresinde yapılacağından, Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri rica olunur.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel kurullara bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 27 Mart 2024 günü saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK’nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı’na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az 1 (bir) hafta önce 21 Mart 2024 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, Şirket Merkezi’ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS’ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı’na EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurul’a doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK’nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı’na fiziken katılmak isteyen Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az 1 (bir) saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri rica olunur.