Yatırımcı İlişkileri

Bağış Politikası

Madde 1. Tanımlar

Bu Yönetmelikte geçen,

Banka Türkiye İş Bankası A.Ş.'ni,
Şirket İş Finansal Kiralama A.Ş.'yi,
Yönetim Kurulu İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulunu,
Genel Müdürlük İş Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürlüğünü
Genel Müdür İş Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürünü,
Bağış Şirket tarafından Yönetmelik ile belirlenen amaçlarla bir karşılığı olmadan ya da hesaplanabilir bir karşılığı olmayan ancak Şirketin ve/veya toplumun sağlayacağı öngörülebilir yararlar gözetilerek gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere yapılacak transferleri,

ifade eder.

Madde 2. Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, Şirketin toplumsal yükümlülüklerini yerine getirmesi ile faaliyetlerine katkıda bulunması amacına yönelik olarak yapacağı bağışlara ilişkin esas ve usullerin kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak belirlenmesidir.

Madde 3. Kapsam

Bu Yönetmelik, Şirketin tanımlanan nitelikte olmak üzere yapabileceği bağışların tümünü kapsar.

Madde 4. Bağış Yapılma Esasları

Eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri sosyal ve insani konular ile ilgili bir karşılığı olmaksızın, Şirketin sorumluluğunu yerine getirme konusundaki hassasiyetinin kamuoyundaki algılanmasına olumlu yönde katkı sağlanması veya Şirketin öngörülebilen maddi ya da gayri maddi yarar sağlaması amacıyla bağış yapabilir.

Sosyal Sorumluluk Kapsamındaki Bağışlar

Şirketin bağışlarının eğitim, sağlık, kültür, hukuk, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri sosyal ve insani konulara yönelik olarak yapılabilmesi, bu hususlardaki katkının devlet dışındaki kişi ve kuruluşlarca yapılmasının yerinde olacağı konusunda kamuoyunda genel bir kabulün bulunması, Şirketin konuya ilişkin katkısının da bu şekilde anlaşılması esastır. Bu gibi hallerde Şirketin hesaplanabilir maddi ya da gayri maddi yarar sağlaması şartı aranmaz.

Katkı Sağlaması Beklenen Bağışlar

Katkı beklentisi ile yapılacak bağışlarda bağış talebini alan birimce Şirkete olan katkının yazılı ve gerekçeli olarak belirlenmesi esastır. Bu kapsamda yapılacak bağışlarda, beklenen katkı gerçekleşmeleri ilgili birim tarafından takip edilir ve altışar aylık dönemler itibarıyla Finansal Yönetim Bölümüne raporlanır. Genel Müdürlük yıllık bazda olmak üzere beklenen katkı gerçekleşmeleri hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir.

Madde 5. Bağışlara İlişkin Uygulama Esasları

Her türlü bağış talebi, Bağış Talep Formu (Ek-1) doldurularak işleme alınır. Bağış talebini alan birim, uygun gördüğü bağışa ilişkin Bağış Talep Formunu kendi gerekçeli görüşünü de ekleyerek Finansal Yönetim Bölümüne aktarır. Finansal Yönetim Bölümü gerekli değerlendirme ve kontrolleri yaptıktan sonra uygun gördüğü bağışlara ilişkin Bağış Talep Formunu kendi görüşlerini de ekleyerek bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı aracılığıyla (yoksa doğrudan) Genel Müdürün onayına sunar.

Bir mali yıl içerisinde bir kişi ya da kuruluşa yapılacak bağışların toplamının Yönetim Kurulunca belirlenecek limiti aşması halinde, aşıma sebebiyet verecek bağıştan başlamak üzere ilgili kişi ya da kuruluşa yapılacak bağışın mali yılın sonuna kadar onay makamı Yönetim Kurulu'dur. Bir kişi veya kuruluşa Yönetim Kurulunca belirlenecek limite kadar yapılacak her bir bağış işlemi ise Genel Müdürün onayına tabidir. Genel Müdür yetkilerini kısmen veya tamamen uygun gördüğü kişi ya da birimlere devredebilir. Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınamayacak bağışlara ilişkin yetki limitinin tespitinde ise bu tutarın yarısı esas alınır.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde yer alan “bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir malî yılda yapılabilecek bağış miktarı, banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz” düzenlemesi uyarınca, bağış onay talebinden önce Ek-1'de yer alan form ile Bankanın İştirakler Bölümünden Bankacılık Kanunu'nda öngörülen limite uygunluk konusunda teyit alınır.

Ay içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin bilgiler de, Bankacılık Kanunu'nda öngörülen limit kullanımının takibini teminen, Şirket imzalarından biri en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde bir yetkili olmak kaydıyla, takip eden ayın ilk üç iş günü içerisinde Ek-2'de yer alan form ile Bankanın İştirakler Bölümüne bildirilir.

Madde 6. Diğer Hükümler

Bağışlar nakdi ya da ayni şekilde yapılabilir. Bağışların ayni olarak yapıldığı hallerde bağışın parasal değerinin tespitinde bu bağışa konu mal ve hizmetlerin Şirkete olan maliyeti esas alınır. Şirket aktifinde kayıtlı bir malın verilmesi suretiyle bağış yapılması halinde ise net defter değeri dikkate alınır.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde yer alan “ancak yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması zorunludur” düzenlemesi uyarınca, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağışların yapılması esas olup, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınamayacak bağışların tutarı, yıllık bağış bütçesinin yarısından fazla olamaz.

Çelenk gönderilmek üzere yapılan bağışlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Bağış uygulamasında Şirketin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan sınırlayıcı düzenlemeler saklıdır.

Madde 7.

Yürütme

Bu Yönetmelik hükümleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.