Finansal Kiralama Kanununun Getirdikleri

Finansal Kiralama Kanununun Getirdikleri

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Kanunun Finansal Kiralama Sektörüne Kazandırdığı Yeni Ürünler:

1. Faaliyet Kiralaması

Faaliyet kiralamasının temel özelliği kiralanan ekipmanın sözleşme süresi sonunda kiracıya genellikle devredilmemesi ve finansal kiralama şirketinin söz konusu ekipmanı geri almasıdır.

2. Sat Geri Kirala (Sale and Lease Back)

Firmanın aktifinde kayıtlı bulunan amortismana tabi taşınır ve taşınmaz malların Finansal Kiralama Şirketine satıldıktan sonra yeniden leasing yoluyla belirlenen vadede kiralanması ve sözleşme süresi sonunda tekrar satın alınmasıdır.

3. Bilgisayar Yazılımlarının Çoğaltılmış Nüshaları

Patent ve fikri haklar hariç firmaların kullandığı özel yazılımlar, software programlar ve hardware parçası olan programlar leasing ile finanse edilebilecektir.

4. Bütünleyici Parça veya Eklenti Niteliğine Bakılmaksızın Asli Niteliğini Koruyan Mallar

Artık bütünleyici parça ve eklenti niteliğine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her türlü ekipman leasinge konu olabilecektir. Böylece özellikle örneğin bir gemi ya da uçak motoru, asansör, havalandırma sistemleri gibi mallar sözleşme konusu olabilecektir.

Yeni Kanun İle Getirilen Başlıca Operasyonel Kolaylıklar:

1. Süre Serbestisi

Yeni kanun gereğince taraflar sözleşmenin süresini serbestçe belirleyebileceklerdir.

2. Finansal Kiralama Ödeme Dönemleri ve Malın Teslim Süresi

Henüz imal edilmemiş veya kiracıya teslim edilmemiş olsa dahi sözleşme tarihinden başlamak üzere kira bedelleri tahsil edilmeye başlanabilecektir. Malın teslim süresi taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde sözleşme tarihinden itibaren 2 yıl ile sınırlandırılmıştır.

3. Kanunun Sözleşmenin Şekli ve Tescili

Finansal kiralama sözleşmelerinin noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunluluğu kaldırmıştır. Sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması yeterli olacak, sözleşmeler Finansal Kiralama Şirketleri Birliği tarafından tescil edilecektir.

Tapulama Kanunu gereği gayrimenkul leasingi sözleşmelerinin noterde düzenleme şeklinde yapılmaya devam edilecektir.

Kendilerine mahsus özel sicili bulunan taşınır mallara (otomobil gibi) ilişkin sözleşmeler bu malların kayıtlı oldukları sicile tescil ve şerh edilecektir.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Şirketleri Kanunu

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 28496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 13.12.2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

Mevzuat dökümanı için tıklayınız.

2. El Pazarı

2. EL ARA