KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI


ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

geri ileriBilgilendirme Politikasının Genel Çerçevesi

Şirketimiz, başta 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve hisse senetlerimizin işlem görmekte olduğu Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim prensiplerini de gözeterek yerine getirir; bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası yürütür.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kurumsal yönetim prensiplerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir. Bu çerçevede hazırlanan Bilgilendirme Politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bilgilendirme Politikamızda yapılan değişiklikler de Yönetim Kurulumuzun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme Politikamız internet sitemizde güncel halde yer almaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizde kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için ise Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimiz bünyesinde pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorunlarının en verimli şekilde cevaplanması amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur ve birimin faaliyetleri düzenli olarak Yönetim Kuruluna ve Kurumsal Yönetim Komitesine raporlanmaktadır.

Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar

Finansal Kiralama Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

 • 3’er aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan mevzuat gereği Uluslararası Muhasebe Standartları’na ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na iletilerek Şirketimiz internet sitesinde yayınlanır. İlgili mali tablolar aynı zamanda İngilizceye de tercüme edilerek internet sitesinde yayımlanmaktadır.
 • Finansal Kiralama Derneği (FİDER)’ne 3’er aylık periyodlarda Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanan mali tablolar gönderilmektedir.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) 3’er aylık periyodlarda Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan mali tablo ve ilişkili bilgileri gönderilmekte, söz konusu bilgiler BDDK internet sitesinde toplulaştırılmış (sektör toplamı) olarak yayınlanmaktadır.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, süresi içinde KAP’a iletilir. Şirketimize ait özel durum açıklamaları prensip olarak Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Finansal Yönetim Müdürü tarafından, ilgili kişilerin Şirkette bulunmaması durumunda Genel Müdür’ün yetkili kılacağı imza yetkilileri tarafından imzalanarak KAP’a bildirilir. Özel durum açıklamaları KAP sistemi kapsamında elektronik ortamda bildirilir. Özel durum açıklamaları en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü şirketimizin internet sitesinde yayınlanmakta ve 5 yıl süreyle internet sitesinde bulundurulmaktadır.
 • Ana Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır.
 • Olağan Genel Kurullarımız, her yıl yasal süreler içerisinde yapılmakta ve hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülmektedir. Toplantı bilgilerine, tüm pay sahiplerimizin doğrudan erişimini teminen, www.isleasing.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden de ulaşılabilmektedir. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.
 • Şirketimizin 3’er aylık bilanço dönemleri itibariyle hazırlanan faaliyet raporları Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta, Yönetim Kurulumuzun onayını takiben KAP’a iletilmekte ve internet sitemizde yayınlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporu ise, her yıl Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve internet sitemizde (www.isleasing.com.tr) yayımlanmaktadır.,
 • Basın ile düzenli olarak görüşme ve toplantılar yapılması öngörülmemekte olup, gerek görüldüğünde veya basın temsilcilerinden gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda yazılı ve görsel medya vasıtasıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kuruluşlarına yapılan basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılmaktadır.
 • Özel Durumlar Tebliği’nde geleceğe yönelik değerlendirmeler, “geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler” şeklinde tanımlanmıştır. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, duyuru eş zamanlı olarak KAP aracılığıyla da açıklanır. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında kamuya açıklama yapılır. Geleceğe yönelik beklentiler, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş Genel Müdür veya Vekili’nin yazılı onayı ile kamuya duyurulur.
 • Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte; mümkün olan en kısa sürede görüşme yapma olanağı sunulmaktadır. Zaman zaman Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından koordine edilerek düzenlenen tele – konferanslar ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Söz konusu bilgiler, tüm piyasa katılımcılarının eşzamanlı olarak eşit seviyede erişmelerini sağlamak amacıyla, internet sitemizde (www.isleasing. com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.
 • Şirketimizin sektördeki performansının, finansal sonuçlarının, vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde aktarılmasını teminen Yatırımcı İlişkileri Birimi gelen talepler doğrultusunda pay sahipleri ile, aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla biraraya gelmekte, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantıları ve yatırımcı ziyaretleri ile ilgili taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Birimi Şirketimizin tanıtımının en iyi şekilde yapılması amacıyla kamuya açıklanmış bilgileri içeren sunumlar hazırlamaktadır. Yatırımcılarla yapılan söz konusu toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar, tüm piyasa katılımcılarının eşzamanlı olarak eşit seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, internet sitemiz aracılığıyla erişime sunulmaktadır.
 • E–mail yolu ile pay sahipleri, kreditörler, derecelendirme (rating) kurumları ve Şirketimiz hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler talep edildiğinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iletilmektedir.
 • Internet sitemizde Türkçe ve İngilizce formatta yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünde (www.isleasing.com.tr) ve kurumsal yönetim profili kapsamında Şirketimize ilişkin oldukça ayrıntılı bilgi ve veriler yer almaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-mail, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü soru en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Biriminin koordinasyonunda cevaplandırılmaktadır.

Yapılan Diğer Bildirimler

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler ise Şirket imza sirkülerinde belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanmaktadır.

İş Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Internet Sitesi (www.isleasing.com.tr)

Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında Şirketimizin internet sitesi aktif ve yoğun olarak kullanılmaktadır. Internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, kurumsal yönetim ilkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içermektedir. Internet sitesinde yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere de yer verilmektedir. Ayrıca şirketin bilgilendirme politikası, etik kuralları ve özel durum açıklamaları da internet sitesinde yer alır. İnternet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilerek sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

Şirket Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi

 • Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi, medya takibi konusunda uzman bir kuruluştan hizmet alınarak yürütülmektedir. Anlaşmalı olduğumuz kuruluş tarafından şirketimiz hakkında çıkan tüm haberler günlük olarak şirketimize gönderilmektedir.
 • Şirketimiz hakkında tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip; Şirketimizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan, daha önce özel durum açıklaması ve diğer kamuyu aydınlatma dökümanları ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alması halinde, söz konusu haberlerin veya bilgilerin doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Özel Durumlar Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamaların özel durum açıklaması gerektirecek içeriğe sahip olması halinde, açıklama Özel Durum Açıklaması şeklinde yapılır.

İçsel Bilginin Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirketimiz sorumluluğu kuruma ait olmak üzere, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilginin açıklanmasını erteleyebilir. Erteleme döneminde, içsel bilgiye ilişkin kamuya açıklama yapılmaz. Şirketimiz, ertelemenin kamuoyunu yanıltma riski oluşturulmaması ve erteleme süresince bilginin gizliliğinin sağlanması ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bilginin gizliliğinin korunması için alınacak tedbirler Yönetim Kurulu kararına bağlanır. İçsel bilginin erteleme sebebi ortadan kalktığında, içsel bilgi, erteleme kararı ve ertelemeye ilişkin sebepleri içeren açıklama KAP’a derhal bildirilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Buna göre, şirket faaliyetlerinin sadece bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve tüm faaliyetlere ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer çalışanlar içsel bilgilere ulaşan kişiler kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yanı sıra, Şirket’in bütününe ilişkin bilgiye erişimi bulunan ve aktif-pasif yapısı, kar-zarar, nakit akışı, stratejik hedefler vb. unsurları makro düzeyde etkileyebilecek idari kararlar verme yetkisi olan bir kısım birimlerin yöneticileri ve bazı Şirket çalışanları idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerin açıklanmasına dair hükümler

Şirketimizce sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

 • Çalışma süresince öğrenilen, Şirket’e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirket tarafından arzu edilmeyen ticari sır niteliğindeki bilgiler “Şirket Bilgisi” olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Şirkette çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korumakla yükümlüdürler.
 • Şirket çalışanlarının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini icra ederken uymaları gereken mesleki ahlak kurallarını ve bunlara aykırılık durumunda şirket tarafından uygulanacak yaptırımları belirleyen Şirket Etik Kuralları yayınlanmış ve tüm personele duyurulmuştur. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.
 • Şirket içinde İçsel Bilgilere Ulaşanların Listesi güncel olarak tutulmaktadır. Bu bilgilere erişimi olanlar, bilgilerin Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyuruluncaya kadar gizliliğini korumakla yükümlüdürler. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan Şirketimiz çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar hakkında bilgilendirilmektedir.
 • Danışmanlık veya bağımsız denetim hizmetleri sağlayıcılığı veya sair sebeplerle geçici olarak içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan sözleşmelerde ise gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilmektedir.