KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI


ŞİRKET ETİK KURALLARI

geri ileriAmaç

Madde 1- Bu ilkeler İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin (‘Şirket’) ve çalışanlarının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini icra ederken uymaları gereken mesleki ahlak kurallarını belirler ve bu ilkeler hükümlerine aykırı davranılması durumunda Şirket tarafından uygulanacak yaptırımlara dayanak oluşturur.

Kapsam

Madde 2- Tüm Şirket çalışanları, yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri (‘Çalışanlar’) bu ilkelere uyarlar.

Genel İlkeler

Madde 3- Faaliyetler sırasında, finansal kiralama sektöründeki güven ve istikrarın sağlanması, ekonomide zarar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesi amacıyla Şirketin tüm çalışanları, aşağıda belirtilen genel ilkeler doğrultusunda görevlerini yürütürler.

 • 3226 sayılı Finansal Kiralama Yasası, bu yasanın gerekçesi ve bu yasaya dayanılarak çıkartılmış diğer yasal düzenlemelere tam uygunluk.
 • Finansal kiralama ilişkisinde bulunulan müşteriler, satıcı firmalar, kreditörler ile bunların çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dürüstlük.
 • İlişkide bulunulan tüm taraflara sunulan hizmetlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermek; tarafları hak ve yükümlülükleri konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirmek.
 • Karlılığın yanı sıra ekonomik kalkınmanın gereklerini dikkate alarak faaliyette bulunmaya özen göstermek.
 • Finansal kiralama sektörüne güvenin sürekliliğinin sağlanması ve sektörün ortak menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda haksız rekabet koşulları yaratmaktan kaçınmak.
 • Tüm faaliyetlerde toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunmasına özen göstermek, bu konuda alınacak tedbirlerin tam olarak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.
 • Kara paranın aklanması ile mücadelenin gereklerinin tam olarak ve zamanında yerine getirmek, bu konuda uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Yasaklar

Madde 4- Çalışanlar faaliyetleri süresinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

 • Sektörün çıkar ve yararları ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmamak.
 • Faaliyetleri sırasında, yasalar çerçevesinde sektöre tanınmış olan avantajları şeklen yasalara uygun olsa bile finansal kiralama kanununun gerekçesinde yer alan ve bu ilkeler kapsamında açıklanan hususlara ters düşecek şekilde müşterilere çıkar sağlamak amacı ile kullanmamak.
 • Sektörde haksız rekabete yol açacak davranışlarda bulunmamak.
 • Şirket’in yetkili organları tarafından alınan ve tüm çalışan ve yöneticiler için bağlayıcı nitelik taşıyan kurallara aykırı davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmamak.

Sır Saklama Zorunluluğu

Madde 5- Tüm çalışanlar, müşterilerinin verdikleri ve Şirket bünyesinde oluşturulan bilgilerin gizliliğine saygı gösterecek olup, müşteriler ile ilgili olarak elde ettikleri gizli bilgileri, avantaj sağlamak üzere müşterilere ve diğer üçüncü kişilere açıklayamazlar.

Çalışma Ahengi

Madde 6- Tüm çalışanların, birbirleriyle ve müşterileri ile olan ilişkilerinde Şirket’in itibarına yakışır şekilde davranmaları şarttır. Hiçbir çalışan, sektörde faaliyet gösteren diğer şirket ve yöneticileri hakkında olumsuz imaj yaratmaya sebep olabilecek söz, yazı, ilan, reklam ya da imada bulunamaz.

Denetim

Madde 7- Şirket her yıl hesaplarını uluslararası kabul görmüş muhasebe standartlarına göre, bir bağımsız denetim şirketine denetletir.