KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI


DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

geri ileriSermaye Artırımı

Şirketimizin ödenmiş sermayesi, 37.138 Bin TL’sinin 26 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2013 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2013 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilmesi suretiyle 424.365.000 TL’den 461.503.000 TL’ye yükseltilmiş, sermaye artırımına ilişkin bedelsiz payların dağıtımı 03.07.2014, sermaye artırım tescil işlemleri 04.07.2014 tarihinde tamamlanmıştır.

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2014 tarihinde İş Kuleleri Kule 3 Kat:25 4.Levent / İstanbul adresinde yapılmıştır. 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı, şirketin toplam 424.365.000.-TL’lik sermayesine tekabül eden 42.436.500.000 adet paydan, 600.000.000 adet A Grubu ve 24.225.259.287 adet B Grubu payı temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Toplantıda gündem maddelerine ilişkin olarak pay sahipleri tarafından verilen önergeler oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Kar Dağıtımı

Şirket Yönetim Kurulunun 27.02.2014 tarih ve 2117 nolu kararı çerçevesinde Genel Kurula sunulan ve Genel Kurul tarafından onaylanan Kar Dağıtım Tablosuna göre kar dağıtımının, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 39.589 bin TL’den, şirket yasal kayıtlarında yer alan 49.019 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 2.451 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 18 bin TL bağışın eklenmesi sonucu ulaşılan 37.156 bin TL dağıtılabilir net dönem karından hesaplanan 37.138 bin TL’nin tamamının bedelsiz pay şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, Şirketin olağanüstü yedeklerinden 15.000 bin TL nakit temettü dağıtılması, şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 7.020 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi giderinin daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesi, kar payı olarak tevdi edilecek payların dağıtımına söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanması, nakit temettü dağıtımının 31.03.2014 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir. Nakit temettü dağıtım işlemi 01.04.2014, bedelsiz hisse senetlerinin dağıtım işlemi 03.07.2014 tarihinde tamamlanmıştır.

Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin sermayesinin 424.365.000 TL’den 461.503.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin süreçte Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. Maddesi tadil edilmiş ve ana sözleşme tadili 04 Temmuz 2014 tarihinde tescil edilmiştir.