KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI


ŞİRKET RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI
Kredi Riski

Kredi Riski Yönetim Sürecine İlişkin Genel İlkeler:

 • 1. Kredi riski yaratan işlemlere ilişkin usul ve esaslar yazılı olarak belirlenir ve ilgili tüm çalışanlara duyurulur. İlke olarak, usul ve esaslar asgari olarak her yıl gözden geçirilir ve gerek görüldüğü hallerde güncellenir.
 • 2. Kredi riski doğuran türden karşı tarafla yapılan işlemlerin temerküz oluşturmayacak şekilde ve yarattığı risklilik düzeyi gözetilerek “iyi çeşitlendirilmiş” olarak yönetilmesi esastır. Bu amaçla karşı taraf, teminat, sektör, vade, para birimi gibi ölçütler aracılığıyla üstlenilen kredi riski izlenir.
 • 3. Karşı tarafın kredi değerliliği somut verilerle tayin edilir. Bu amaçla, derecelendirme ve/veya puanlama sistemleri tesis edilir ve karar destek aracı olarak kullanılır. Karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirebilmesine ilişkin kanaat ilke olarak, alınan teminatın paraya çevrilme gücüne dayandırılmaz.
 • 4. Kredi riski doğuran faaliyetlerde, karşı taraftan alınabilecek teminatların kabulüne ilişkin esaslar yazılı olarak belirlenir. Teminat olarak alınacak unsurların mevzuata, yürütülen faaliyete, piyasa koşullarına ve bu politika metninin özüne uygun olması sağlanır.
 • 5. Karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olabilecek sistemik ve borçluya özgü tüm değişkenlerde gözlemlenen olumsuzluk işaretleri, erken uyarı sinyali olarak değerlendirilir. Bu amaçla, kredi riski şirket yönetim kurulunca yakından izlenir.


 • Sorunlu hale gelmiş varlıkların mümkün olan en kısa sürede ve verimlilik esası gözetilerek normal aktiflere dönüştürülmesi sağlanır. İyileştirilmeye çalışılan aktifin ekonomik değerinin, bu hususta harcanacak kaynağa oranla büyük olması esastır.

Piyasa Riski

Piyasa Riski Yönetim Sürecine İlişkin Genel İlkeler:

 • 1. Para ve sermaye piyasalarında yapılan işlemlerin enstrüman, vade, para birimi, faizlendirme türü ve benzeri diğer parametreler açısından temerküz oluşturmayacak şekilde ve yarattığı risklilik düzeyi gözetilerek “iyi çeşitlendirilmiş” olarak yönetilmesi esastır. Çeşitlendirme kapsamında vade, para birimi vb. parametreler açısından temerküz oluşturmayacak şekilde izleme yapılır.
 • 2. Piyasa riski yaratan finansal araçları ihraç edenlerin kredi değerliliği önemle gözetilir. Bu bağlamda, finansal aracı ihraç eden kuruluşun kredi riski derecesi açısından, “yatırım yapılabilir” dereceye sahip olması veya içsel derecelendirme sisteminde “iyi” dereceler kategorisinde yer alması esastır.

Likidite Riski

Likidite Riski Yönetim Sürecine İlişkin Genel İlkeler:

 • 1. Şirketin maruz kaldığı likidite riskinin, mevzuatın öngördüğü sınırlarda ve şirketin temel stratejilerine uygun olması birincil önceliktir.
 • 2. Likidite yönetimindeki etkinliğin sağlanabilmesi ve sürdürülebilir durumunun korunmasına yönelik olarak, fon kaynakları, piyasalar, enstrümanlar ve vadeler bazında çeşitlendirme olanaklarının azami ölçüde değerlendirilmesi esastır.
 • 3. Likidite riskinin yönetiminde, portföyden kâr sağlama ve piyasa riski yönetimi işlevleri ile uyumlu bir portföy yapısı oluşturulur ve likidite gereksinimlerinden ödün vermeksizin risk getiri dengesi sürekli olarak gözetilir.
 • 4. Şirket olağanüstü dönemlere yönelik olarak Acil Durum Aksiyon ve Fonlama Planı hazırlar ve uygular.

Operasyonel Risk

Operasyonel Risk Yönetim Sürecine İlişkin Genel İlkeler:

 • 1. Şirket bünyesinde olağanüstü durumlar karşısında faaliyetlerin devamlılığını, oluşabilecek maddi ve itibari kaybın asgari seviyede tutulmasını, bu hallerde çalışanların görev ve sorumluluklarını, faaliyetlerin önceliklerini ve bunların nasıl yapılacağını açıkça ortaya koyan yönetim kurulunca onaylı iş sürekliliği planı bulunur. Planın işlerliği düzenli olarak incelenir ve sonuçları şirket yönetim kuruluna raporlanır; aksayan hususlar konusunda gerekli tedbirler alınır.
 • 2. Şirketin önemli belge ve bilgileri, olağan faaliyet bölgesinden ayrı, güvenli bir yerde muhafaza etmesi ve yedeklemesi esastır.
 • 3. Operasyonel risklerin meydana gelme olasılıkları ile meydana gelmeleri halinde yaratacakları etki düzeyi açılarından değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması esastır.
 • 4. Şirket temel operasyonel risk göstergelerini ve kayıp verilerini sistematik biçimde izler, raporlar ve gerekli tedbirleri alır.