KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI


DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
Sermaye Artırımı

Şirketimizin ödenmiş sermayesi, 68.799.645 TL’sinin 24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2014 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2014 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilmesi suretiyle 461.503.000 TL’den 530.302.645 TL’ye yükseltilmiş, sermaye artırımına ilişkin bedelsiz payların dağıtımı 08.06.2015, sermaye artırım tescil işlemleri 10.06.2015 tarihinde tamamlanmıştır.

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2015 tarihinde İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 4.Levent / İstanbul adresinde yapılmıştır. 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı, şirketin toplam 461.503.000.-TL’lik sermayesine tekabül eden 46.150.300.000 adet paydan, 600.000.000 adet A Grubu ve 26.903.773.924 adet B Grubu payı temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Toplantıda gündem maddelerine ilişkin olarak pay sahipleri tarafından verilen önergeler oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Kar Dağıtımı

Şirket Yönetim Kurulunun 26.02.2015 tarih ve 2230 nolu kararı çerçevesinde Genel Kurula sunulan ve Genel Kurul tarafından onaylanan Kar Dağıtım Tablosuna göre kar dağıtımının, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 78.486 bin TL’den, şirket yasal kayıtlarında yer alan 72.421 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 3.621 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 1 bin TL bağısın eklenmesi sonucu ulaşılan 74.866 bin TL dağıtılabilir net dönem karından hesaplanan 68.800 bin TL’nin tamamının bedelsiz pay şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, Şirketin olağanüstü yedeklerinden 15.000 bin TL nakit temettü dağıtılması, şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 9.490 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi giderinin daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesi, kar payı olarak tevdi edilecek payların dağıtımına söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanması, nakit temettü dağıtımının 31.03.2015 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir. Nakit temettü dağıtım işlemi 30.03.2015, bedelsiz hisse senetlerinin dağıtım işlemi 08.06.2015 tarihinde tamamlanmıştır.

Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2015-31.12.2015 döneminde Ana Sözleşme değişikliği bulunmamakta olup, Şirketimizin sermayesinin 461.503.000 TL’den 530.302.645 TL’ye yükseltilmesine ilişkin süreçle birlikte Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. Maddesi tadil edilmiş ve ana sözleşme tadili 10.06.2015 tarihinde tescil edilmiştir.