KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI


ÖZET YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin Yönetim Kurulunun analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında Şirketin durumu

2015 yılında 519 milyon USD işlem hacmi gerçekleştiren İş Leasing, elde ettiği %8,15 oranındaki pazar payıyla sektördeki güçlü konumunu sürdürdü. Leasing portföyünü bir önceki yıla kıyasla %15,7 oranında arttıran Şirketin aktif toplamı da bu doğrultuda %21,8 oranında artış göstererek 5,5 milyar TL’ye ulaştı. 2015 yılında 82 milyon TL net dönem karı elde eden Şirketin özvarlık karlılığı %11,7 olarak gerçekleşti. Kredi riskinde uyguladığı gelişmiş teknikler ve özen sayesinde Şirketin sorunlu alacak oranı, sektör ortalamasının önemli ölçüde altında kalmaya devam ederek %4,3 seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılında yurtiçi tahvil piyasasında toplam 722 milyon TL tutarında ihraç gerçekleştiren, ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki saygın kredi kuruluşlarından toplam 230 milyon USD tutarında yeni finansman sağlayarak fon kaynaklarını çeşitlendiren İş Leasing, temin edilen fonların vadelerinin uzatılmasına yönelik etkin politikasını sürdürdü. Disiplinli büyümeyi hedefleyen Şirket, rekabet sonucu artan kar marjı baskısını etkin ve dengeli bir şekilde yönetebilmek adına büyümede seçici davranırken, gerçekleştirdiği işlem hacminde tabana yaygınlık ve kaliteli portföy oluşturma stratejisinden ödün vermedi.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve değerlendirme

2015 yıl sonu itibarıyla Şirket’in sermayesi 530,3 milyon TL olup, sermayenin karşılıksız kaldığına ve Şirketin borca batık olduğuna ilişkin herhangi bir bulgu ve kanaatimiz bulunmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, ulaşılmamış ve yerine getirilmemişse gerekçeleri ve değerlendirmeler

2015 yılında Şirket, sürdürülebilir büyüme stratejilerine odaklanarak ve dinamik bilanço yönetimi sayesinde stratejik hedeflerine paralel iş sonuçları elde etmiştir.

Şirket’in geçmiş dönem Genel Kurul toplantılarında alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

Şirket’in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Şirket’in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler finansal tablo dipnotları Not:9 ‘da detaylı olarak sunulmaktadır.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

2015 yılında Şirket tarafından yapılan bağışların toplamı 350 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek davalar ve olası sonuçları

Şirket, dönem içerisinde olağan faaliyetleri dahilinde birçok davaya davalı sıfatıyla taraf olmuştur. Bu kapsamda, konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmamış ya da gerekli karşılıkların ayrılmadığı ve Şirket’in finansal durumu ya da faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz etkisi olabilecek devam eden herhangi bir dava ya da yasal takip bulunmamaktadır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler

Bulunmamaktadır.

İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu görüşü

Şirketin iç kontrol sistemi, günlük faaliyetlerin belirlenen politika, talimat ve limitler çerçevesinde verimli ve etkin işlemesini sağlamak üzere icra tarafından geliştirilen kontrol ve izleme faaliyetlerini kapsamakta ve kontrol kültürünün Şirket genelinde benimsenerek sürdürülmesine dönük yapının kurulmasını hedeflemektedir.

Şirketin iç denetim sistemi ise iç kontrol ve risk yönetimi dahil olmak üzere tüm faaliyetlerin politika, strateji ve hedeflere uygun yerine getirilmesini ve Şirket varlıklarının korunmasını sağlamak üzere icradan bağımsız yürütülen inceleme, denetleme ve raporlama süreçlerini kapsamaktadır.

Yönetim Kurulumuz iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri kapsamındaki çalışmaların gözetimi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla Denetimden Sorumlu Komiteyi görevlendirmiştir. Denetimden Sorumlu Komite kanalıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimleri, risk odaklı denetim yaklaşımıyla, risk kültürünün Şirket genelinde oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle yerine getirilmesini sağlamaktadır. Şirket’in Denetimden Sorumlu Komitesi, iç kontrol sisteminin etkinliği ve iç kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını, İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimleri tarafından hazırlanan raporlar vasıtasıyla dönemsel olarak değerlendirmekte, söz konusu raporlarda yer alan bulgulara yönelik olarak alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluyla paylaşmaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

Hesap dönemi içinde yapılan özel denetim ve kamu denetimine ilişkin bilgiler

2015 yılı hesap dönemi içerisinde Şirket bünyesinde Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 30.06.2015 tarihinde sınırlı bağımsız denetim, 31.12.2015 tarihinde ise bağımsız denetim gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra kurumlar vergisi tam tasdik kapsamında Şirket mali tabloları DRT Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından üçer aylık periyodlarla vergi denetiminden geçirilmiştir.

Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler ile hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Şirket’in bağlı bulunduğu hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da şirkete bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

Bağlılık raporunun sonuç bölümü

2015 faaliyet yılı içerisinde; ilgili TTK hükümleri çerçevesinde Şirketimiz T. İş Bankası A.Ş. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkettir. Türk Ticaret Kanunu Madde 199 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu, hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aşağıdaki beyana yer vermiştir.

“Şirket, hakim şirket ve ona bağlı şirketlerde 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet yılında yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirmesiyle hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve 2015 faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2015 yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı Şirket’in bir zarara uğramadığını beyan ederiz.”